محسن هادی زاده و حسن شریفی فرد جایگزین صادق جایروندی و امین لطیفی شدند .

طی جلسه ای به ریاست دکتر پورمحمدی مدیرعامل محترم شرکت به پخش آقای محسن هادی زاده بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن شریفی فرد بعنوان عضو موظف هیئت مدیره منصوب شدند .

در ادامه از زحمات مدیرعامل سابق آقای صادق جایروندی و امین لطیفی عضو موظف هیئت مدیره تقدیر بعمل آمد .