شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش مذاکراتی را با حضور سرپرست محترم شرکت آقای اشرف و رئیس توسعه ی بازار و محصول شرکت به پخش آقای رجبی، با مدیران شرکت پخش سراسری طبیعت بازار (زیرمجموعه ی شرکت میهن) در جهت تامین مواد اولیه و بسته بندی حبوبات، برنج، سویا، قند  و شکر برگزار نمود.

در این جلسه جناب مهندس اشرف و آقای عابد مدیرعامل محترم شرکت طبیعت بازار، با بیان توانمندی ها و نیازمندی های دو شرکت، به تبادل نقطه نظرات خود پرداختند و مقرر گردید پس از بررسی و تحقیقات، مذاکرات بعدی در جهت عقد قرار داد صورت گیرد.