انتصاب مدیر عامل شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر ، حسن شریفی فرد به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت منصوب شدند .