توسعه صنایع غذایی به پخش

صادق جایروندی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

اسد الله مهدی نژاد کیاسری

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا تفقد راستی

عضو موظف هیئت مدیره