توسعه صنایع غذایی به پخش

توفیق افشار نژاد

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

بهزاد یعقوبی

رئیس هیئت مدیره

مهرداد برادران نصیری

عضو موظف هیئت مدیره