چای مخلوط هندی ماسوله ترکیبی از بهترین و مرغوبترین برگهای چای مزارع هندی است با رنگ قرمز طلایی و طعم مطبوع


چای شکسته ممتاز سیلان ماسوله ترکیبی از بهترین و مرغوبترین برگ های چای مزارع سیلان است با رنگ قرمز طلایی و طعم مطبوع


چای ارل گری ماسوله ترکیبی از بهترین و مرغوبترین برگهای چای مزارع سیلان با اسانس مشابه طبیعی ارل گری است با رنگ قرمز طلایی و طعم مطبوع


چای شکسته ممتاز سیلان ماسوله ترکیبی از بهترین و مرغوبترین برگ های چای مزارع سیلان است با رنگ قرمز طلایی و طعم مطبوع


چای ارل گری ماسوله ترکیبی ملایم از درشت ترین برگهای چای سیاه خارجی با اسانس ارل گری از مزارع منتخب می باشد


چای موخیتو ماسوله ترکیبی ملایم از درشت ترین برگهای چای سیاه خارجی با اسانس موخیتو از مزارع منتخب می باشد


چای هل ماسوله ترکیبی ملایم از درشت ترین برگهای چای سیاه خارجی با اسانس هل از مزارع منتخب می باشد


چای سیلان ماسوله ترکیبی ملایم از درشت ترین برگهای چای سیاه خارجی از مزارع منتخب می باشد


چای دارچین ماسوله ترکیبی ملایم از درشت ترین برگهای چای سیاه خارجی با اسانس دارچین از مزارع منتخب می باشد


چای سیاه ماسوله ترکیبی ملایم از درشت ترین برگهای چای سیاه خارجی از مزارع منتخب می باشد


چای ارل گری ماسوله ترکیبی ملایم از درشت ترین برگهای چای سیاه خارجی با اسانس مشابه طبیعی ارل گری می باشد


چای ارل گری ماسوله ترکیبی ملایم از درشت ترین برگهای چای سیاه خارجی با اسانس مشابه طبیعی ارل گری می باشد