در راستای اجرای برنامه سلامت ،کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا ، از کارمندان شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش تست کرونا انجام گرفت .

با توجه به مسئولیت اجتماعی با اجرای دستورالعملها و پروتکلها ی بهداشتی و فراهم کردن بسترهای لازم جهت اجرای فاصله گزاری اجتماعی اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در دستور کار خود دارد .بر همین اساس در راستای اجرای برنامه سلامت ،کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا، از کارمندان شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش تست کرونا انجام گرفت .