بازدید مدیر عامل  و اعضای هیات مدیره شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش از شرکت دشت فاخته بهاران

در این بازدید که مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش به همراه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت دشت فاخته بهاران از کارخانه بسته بندی گلزار صورت پذیرفت از نزدیک در جریان روند تولید و بسته بندی انواع محصولات این کارخانه قرار گرفتند .

استراتژی بسیاری از شرکتها در راستای بهره وری بیشتر از تولید و کاستن هزینه ها استفاده از ظرفیت های خالی کارخانه ها می باشد که این بازدید هم مستثنی از این امر نبوده ومهندس اشرف همراه با مدیر عامل شرکت دشت فاخته بهاران در خصوص تعامل و همکاری جهت استفاده از ظرفیت دو طرف در بسته بندی محصولات موافقت کردند.

مهندس اشرف آمادگی شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش را برای هر گونه همکاری با شرکت مذکور اعلام و مقرر شد پس از توافقات انجام شده بین شرکت هلدینگ به پخش و شرکت دشت فاخته تعدادی از محصولات برای بسته بندی به این شرکت واگذار شود .