داریوش منصوریان

ریاست و عضو موظف هیات مدیره

وحید نعمتی

عضو غیر موظف و نایب ریئس هیات مدیره