اهداف

تمرکز بر رشد و توسعه سبد محصول و خروج از روش تولید تک محصولی

طراحی و بسته بندی خاص محصولات جدید شامل قند و شکر ، سویا ، برنج، ادویه جات

چشم انداز

تبدیل شدن به یک شرکت پیشرو و رقابتی در حوزه صنایع غذایی تولید و بسته بندی

ماموریت

تامین ،تکمیل و گسترش سبد کالایی شبکه سراسری توزیع شرکت به پخش

تامین نیازهای جامعه هدف (اقشار آسیب پذیر )با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در جهت ترفیع سطح زندگی مردم و تامین ملزومات ضروری متناسب با سطح درآمد جامعه

توجه ویژه به محیط زیست و لزوم استفاده از فناوری های نوین جهت تحقق این مهم

تامین محصولات fmcg استراتژیک در سبدغذایی مردم

تلاش در جهت شناسایی چای ایرانی و ورود چای ایرانی به سبد غذایی